Projecta 1

Instal.lació de 20 noves cel.les de càrrega a granel, que permetrà incrementar la capacitat d’emmagatzematge de producte acabat, i així  la comercialització del producte final amb millors marges, menys costos energètics, la reducció dels residus generats i poder fer fabricació de nous pinsos, entre ells els ecològics.
El pressupost  de la inversió és de 941.838,83 euros. 

Les naus per emmagatzemar cereal permetran que els socis puguin dur a la Cooperativa la producció de cereals que després serà utilitzada en la fabricació de pinsos. D’aquesta manera es redueix l’ús de mitjans de transport, es genera un estalvi de combustible i menys gasos emesos al medi ambient. També es redueixen els costos d’intermediació en la compra de matèries primeres.
L’assecatge de cereals és un procés de gran importància en la cadena de producció dels aliments, ja que el contingut d’humitat és la característica més important per determinar si el gra té risc de deteriorar-se durant l’emmagatzematge. La zona d’influència de la cooperativa té un potencial de producció de 1000 ha. Un correcte programa d’assecatge i emmagatzematge del gra permet anticipar la collita i així deixar lliure el sòl per fer-hi nous cultius, i racionalitzar l’entrada de la mateixa. També permet recollir el producte amb menys danys ocasionats per insectes i fongs, comercialitzar el producte a millor preu, millorar els costos de transport i permet que la riquesa de la zona es quedi a la comarca. 

Projecta 2