Cooperativa 1

La Cooperativa d’Artesa és una societat cooperativa de primer grau que  fou fundada l’any 1958 per 82 socis, amb l’objectiu inicial de cobrir diferents serveis, com la venta d’adobs, llavors i productes fitosanitaris, un molí de pinso, i un celler. Aquestes activitats comercials i industrials han suposat la columna vertebral de la Cooperativa,  i posteriorment n’han sorgit altres a mesura que la demanda dels socis ha provocat la creació de noves seccions, i l’ampliació i perfeccionament dels serveis per cobrir  totes les necessitats.

La peça fonamental de tota la Cooperativa ha estat la fàbrica de pinsos compostos. La primitiva instal.lació es va transformar en una fàbrica durant l’any 1980 per tal de poder donar resposta al creixement de l’activitat ramadera de la comarca, principalment de bestiar porcí. Degut a l’increment d’explotacions ramaderes durant la dècada dels 90, es va construir una nova fàbrica de pinsos a la zona industrial del Polígon El Pla d’Artesa de Segre i un magatzem de matèries primes.

Durant el mes de juliol de l’any 1995 es va començar a produir pinso a les noves instal.lacions. Posteriorment s’ha traslladat a la zona industrial, el celler del vi i la porgadora de cereals, així com una benzinera i un rentador de cotxes. 

Actualment al domicili social de la Cooperativa, es a l'antiga ubicació de la fàbrica de pinsos, (Avda. Eduard Maluquer, 9 d’Artesa de Segre), és on es centralitza tota l’activitat d’administració, també hi ha una botiga de productes agrícoles i ramaders, un magatzem i un  supermercat.

Cooperativa d’Artesa aglutina una bona part de l’activitat agropecuària  de la comarca de La Noguera, i també de les comarques limítrofes. És un pilar essencial  en el desenvolupament  econòmic i social de la zona i actualment compta amb 1137 socis.

Cooperativa d’Artesa manté té projectat un creixement de l’activitat, i per aquest motiu té previst la realització de diverses inversions d’ampliació de la fàbrica, així com també la construcció d’un magatzem i un assecador de panís.

Cooperativa d’Artesa participa també en altres societats que són: LA ROURERA SLU, destinada a les integracions de bestiar porcí, així com a la producció, AGROCAMP ARTESA CORREDORIA D’ASSEGURANCES SLU, que es dedica a l’activitat de corredoria d’assegurances, GESTIÓ DE FEMS I PURINS SL, dedicada a la gestió dels residus ramaders. 

Cooperativa 2


Noticies

Ajuda del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

EMPRESA BENEFICIÀRIA: AGROPECUARIA Artesa DE SEGRE, SCCL PROJECTE: MILLORA DEL PROCÉS INDUSTRIAL PER A LA FABRICACIÓ DE PINSOS EXPEDIENT: RCI-040000-2017-

Ajut GO G.Dejeccions ramaderes

Agropecuària d'Artesa de Segre, SCCL Projecte Pilot Innovador: Desenvolupament d’eines per a l’optimització de la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes, i per a la millora de la fertilització agrària, de la qualitat del cultiu i de la protecció del medi Convocatòria Projectes Pilot de Grups Operatius 2016 (Ordre...

La cooperativa d'Artesa de Segre factura 40 milions i en guanya 1,132

La Cooperativa d’Artesa de Segre va tancar l’any passat amb una facturació que supera els 40 milions d’euros. Així queda registrat en el balanç d’activitat de l’entitat, analitzada ahir a l’assemblea de socis. L’ebitda, terme econòmic que es podria traduir per “resultat abans d’interessos, depreciació,...