La Corredoria d’Assegurances de la Cooperativa, Agrocamp Artesa Corredoria d’Assegurances SLU, es va crear l’any 2006 per la creixent demanda i per la necessitat de gestionar les assegurances per als socis de la Cooperativa i també per tercers no socis. 

La Corredoria actua amb independència professional per assessorar als socis i també a clients no socis, i busca sempre el producte que millor s’adapta a cada explotació o negoci.
Estem especialitzats en l’estudi, assessorament i millora de les cobertures i primes en pòlisses agrícoles i ramaderes.

Les assegurances que oferim, entre altres, són: Agroseguro, malaltia i accidents, assistència mèdica, cotxes, flotes de camions, explotacions agrícoles i ramaderes, comerços, comunitats de veïns,  responsabilitat civil, estalvi, vida...

La Cooperativa dóna també els serveis d’assessorament fiscal, comptable i laboral. És un servei professional, amb contacte directe i atenció personalitzada, i a preus ajustats.

Assessorament fiscal

  • Cobrim totes les necessitats de presentació de les declaracions tributàries de la seva empresa, antònom o particular.
  • Tramitació de requeriments i inspeccions fiscals.

Assessoria laboral

  • Contractació de personal i confecció de nòmines.
  • Tràmits i liquidacions TGSS.
  • Tramitació d’accidents de treball.

Altres serveis

  • Declaracions de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni.
  • Sol·licitud de devolució parcial de l’impost sobre el gasoil agrícola.
  • Tramitació de canvis de titularitat de tot tipus de vehicles i maquinària agrícola.
  • Contractes de lloguer de vivenda, granges i finques rústiques.

Assegurances i Gestoria


Tarifes i informes mensuals